Podczas eksploatacji  rurociagów i urządzeń w warunkach przepływu medium o dużej ilości zanieczyszczeń  na ich ścianach w miarę upływu czasu następuje odkładanie osadu. Stanowi to przyczynę znacznego pogorszenia warunków eksploatacyjnych objawiającego się:

   rurociągi - zwężenie przekroju ograniczające przepływ cieczy.

   wymienniki ciepła - powstawanie warstwy mineralnej uniemożliwiającej prawidłową wymianę ciepła.

   urządzenia chłodzone wodą - skrócenie czasu eksploatacji na skutek braku dostatecznego chłodzenia.                                                

       Przywrócenie właściwych parametrów pracy pozwala osiągnąć bardzo znaczne korzyści w postaci oszczędności, głównie w zakresie zużycia energii. Dla przykładu, skrócenie czasu pompowania poprzez poprawę warunków przepływu dla powszechnie stosowanej w górnictwie pompy OW 250 o 1 godzinę w ciągu doby pozwala zaoszczędzić w skali roku około 200 000 zł. Następuje także wydłużenie czasu eksploatacji pomiędzy remontami ponieważ pompa nie jest "dławiona" i pracuje przy optymalnych parametrach.

             Koszt czyszczenia i utylizacji osadów stanowi niewielki procent możliwych do wygenerowania oszczędności.


    Zależność pomiędzy grubością osadu a spadkiem wydajności rurociągu oraz zapotrzebowaniem na energię ilustrują poniższe wykresy.